میانی متحرک Fenstermann

تومان

شناسه :: میانی متحرک FENSTER MANN

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های فنسترمن گسکت دار هستند.

توضیحات

920 گرم به ازای 1متر