لنگه کشویی Fenstermann

تومان

شناسه :: لنگه کشویی FENSTER MANN

هر بسته شامل 4 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های فنسترمن گسکت دار هستند.

توضیحات

1250 گرم به ازای 1 متر