اتصال فریم HAMMER

تومان

شناسه :: اتصال فریم HAMMER

هر بسته شامل 12 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

280گرم به ازای 1متر