درب بیرون بازشو Fenstermann

تومان

شناسه :: درب بیرون بازشو FENSTER MANN

هر بسته شامل 4 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های فنسترمن گسکت دار هستند.

توضیحات

1500گرم به ازای 1متر