درب داخل بازشو HAMMER

تومان

شناسه :: درب داخل بازشو HAMMER

هر بسته شامل 4 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

1500 گرم به ازای 1متر