فریم لولایی HAMMER

تومان

شناسه :: فریم HAMMER

هر بسته شامل6 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

1000 گرم به ازای 1متر