لنگه پنجره Fenstermann

تومان

شناسه :: لنگه پنجره FENSTER MANN

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های فنسترمن گسکت دار هستند.

توضیحات

1270 گرم به ازای 1 متر