لنگه پنجره HAMMER

تومان

شناسه :: لنگه پنجره HAMMER

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

1100 گرم به ازای 1 متر