میانی ثابت HAMMER

تومان

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد. تمامی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

1050 گرم به ازای 1متر