میانی متحرک HAMMER

تومان

شناسه :: میانی متحرک hammer

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد. همه ی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

دسته بندی:

توضیحات

920 گرم به ازای 1متر