پانل HAMMER

تومان

شناسه :: پانل HAMMER

هر بسته شامل 10 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

460گرم به ازای 1متر